Användarvillkor


Nedan följer de villkor som gäller vid användning av tjänsterna på onlineboka.com (nedan kallad Leverantören). Villkoren anger vilka rättigheter och skyldigheter en användare (nedan kallad Användaren) av tjänsterna har. Den senaste versionen av användarvillkoren finns alltid på onlineboka.com.

1. TJÄNSTERNAS OMFATTNING


1.1 Användning

Användning av tjänsterna avser besök av och användning av tjänster tillhandahållna via onlineboka.com, eller andra webbplatser där tjänsterna görs tillgängliga. Tjänsterna skall användas till tänkt syfte och till verksamhet som är förenlig med gällande lagar och regler. Vid användning som bryter mot användarvillkoren kan Användarens åtkomst till tjänsterna komma att stängas av.

1.2 Tillgänglighet

Tjänsterna finns i normalfall tillgängliga dygnet runt, men kan ibland tillfälligt var otillgängliga på grund av underhåll eller liknande. Sådana planerade avbrott sker vanligen vid tidpunkter med låg trafik och aviseras normalt i förväg. Leverantören kan inte hållas ansvarig för nedtid, dataförlust eller annan skada som uppstår vid planerade eller oförutsedda avbrott i tjänsterna. Användaren är slutgiltigt ansvarig för åtgärder mot dataförlust, såsom backup.

2. PERSONDATA OCH INTEGRITET

Villkoren under denna sektion är ett tillägg till de allmänna villkoren för datahantering och integritetspolicy.

2.1 PERSONDATA


2.1.1 Primär persondata

Den persondata du anger vid registrering eller vid kontakt med tjänsterna lagras för att kunna upprätthålla tjänsternas funktionalitet. Dina personuppgifter sparas och hanteras med hög säkerhet och lagras så länge som tjänsterna brukas, eller längre när lag kräver en längre lagringsperiod. Lagrade personuppgifter kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, organisationsnummer, samt annan information som kan vara nödvändig för registrering och upprätthållande av kundregister.

2.1.2 Sekundär persondata

Brukande av tjänsterna medför lagring och hantering av sekundär persondata, dvs personuppgifter som tillhör Användarens egna kunder, och som lagras av Användaren själv eller av en dennes kunder. Sådana personuppgifter kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer, samt eventuell information som anges vid lagringstillfället. Användaren är ansvarig för att sådan sekundär persondata hanteras med hög säkerhet inom och av brukarens organisation.

2.2 PERSONUPPGIFTSBITRÄDESVILLKOR


2.2.1 Personuppgiftsbiträde

Leverantören agerar i egenskap av personuppgiftsbiträde, som på uppdrag av den personuppgiftsansvarige (Användaren) lagrar data. De persondata som lagras med hjälp av tjänsterna lagras enligt gällande lagar och regler och används aldrig för annat än angivet syfte. Användaren är slutgiltigt ansvarig för att persondata som lagras med hjälp av tjänsterna hanteras korrekt och med försiktighet.

Leverantören agerar även som personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lagras om Leverantörens kunder, såsom kontaktinformation, eller annan persondata som är nödvändig för att upprätthålla tjänsternas funktionalitet, samt en tillfredsställande kundrelation. Leverantören lagrar kontaktinformation om sina nuvarande, framtida eller tidigare kunder samt medlemmar, anställda, leverantörer, och/eller övriga partners.

Leverantören gör sina tjänster tillgängliga som en hostingtjänst. Det är inte möjligt för Leverantören att kontrollera all data som lagras av Användaren eller alla steg i hanteringen som utförs av Användaren eller Användarens organisation.

2.2.2 Underbiträden

I de fall där Leverantören använder sig av underbiträden är Leverantören skyldig att kontrollera att underbiträdets hantering av persondata följer lagar och regler och är kompatibel med den hantering som anges i dessa villkor. I de fall där Leverantören använder sig av underbiträden kan inte hållas Leverantören ansvarig för felaktig eller oförsiktig hantering av persondata som uppstår till följd av direktkontakt mellan Användaren och underbiträdet.

2.2.3 Datalagring

Data som lagras med hjälp av tjänsterna lagras säkert på servrar hos Leverantörens underbiträde på datacenters i Danmark. Leverantören har rätt att flytta data till andra datacenters inom EU om Leverantören anser det nödvändigt förutsatt att samma nivå av säkerhet kan uppnås.

2.2.4 Lagringstid

Data som lagras av Leverantören raderas eller anonymiseras inom en godtycklig tidsperiod efter det att den personuppgiftsansvarige har avslutat sin användning av tjänsterna. Undantag till detta är när lag kräver en längre lagringsperiod.

2.2.5 Tjänster

Leverantören kan lagra och hantera den persondata som krävs för att upprätthålla tjänsternas funktion.

2.2.6 Säkerhet

Leverantören ska fastställa att persondata hanteras konfidentiellt och med integritet och tillgänglighet. Leverantören ska tillhandahålla systematiska, organisatoriska och tekniska lösningar för att underlätta och fastställa en säker hantering av persondata ställt i relation mot förhållandet mellan kostnad och säkerhet av hanteringen.

Leverantören är skyldig att hålla en hög nivå av säkerhet i tjänsterna och sin organisation. Användaren har i sin tur en skyldighet att hålla en hög nivå av säkerhet i sin egen hantering och organisation, samt skydda lagrad persondata från obehörig åtkomst, genom en säker hantering av lösenord, systemåtkomst, med mera. Leverantören kan inte hållas ansvarig för problem eller skada som uppstår till följd av av Användaren oaktsam eller felaktig hantering.

2.2.7 Datatyper

Datatyper som lagras är:

  • Kontaktinformation såsom namn, e-post och telefonnummer
  • IP-adress
  • Sekundär kunddata, som lagras av den personuppgiftsansvarige
  • Data för analys av systemanvändning
  • Kommunikation mellan personuppgiftsbiträde och personuppgiftsansvarig
  • Historik och information om order
  • Övriga datatyper som inte nämns ovan kan komma att lagras

2.2.8 Uppsägning

Vid uppsägning ska Leverantören vid begäran återlämna, anonymisera eller radera all data tillhörande Användaren.

2.2.9 Dataportabilitet

Leverantören skall göra det möjligt för Användaren att uppfylla eventuell skyldighet att möjliggöra dataportabilitet avseende persondata som Leverantören behandlar för Användarens räkning.

3. BETALNING OCH UPPSÄGNING


3.1 Betalning

Avgiftsbelagda tjänster debiteras i förskott med vald period, exempelvis månad, halvår eller år. I förskott betald period återbetalas ej. Betalning sker via av Användaren valt eller annat överenskommet betalsätt. Vid utebliven betalning kan Användarens åtkomst till tjänsterna komma att stängas av.

3.2 Uppsägning

Uppsägning sker skriftligen via e-post eller med hjälp av i tjänsterna annat tillhandahållet verktyg. Om inget annat anges appliceras ingen uppsägningstid på tjänsterna. I förskott betald period återbetalas ej.